Já, objednavatel realitních služeb v rozsahu inzerce, (dále jen „objednavatel“)

Prohlašuji, že jsem oprávněná osoba v disponování uvedenou nemovitostí (dále jen „nemovitost“) specifikovanou ve formuláři Vložení inzerátu odeslaného s mými kontaktními údaji.

a

Bez provize s.r.o., IČ: 292 01 225, se sídlem Bez provize s.r.o., Příkop 843/4, 60200 Brno, IČ: 29201225, DIČ: CZ29201225, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65264, dne 15.02.2010, www.inzerujsnadno.cz, info(zav)inzerujsnadno.cz,

zastoupená: Ing. Alenou Horáčkovou (jednatelka)

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají Objednávku realitních služeb v rozsahu inzerce

Platební údaje: budou zaslány na základě údajů uvedených Objednavatelem ve formuláři Vložení inzerátu na e-mail Objednavatele.

  1. Obě strany berou na vědomí, že okamžikem e-mailového odsouhlasení této objednávky se tento návrh stává platnou a účinnou smlouvou o poskytnutí následujícího.
  2. Dodavatel se zavazuje poskytnout odběrateli realitní službu vedoucí k převodu vlastnického práva k nemovitosti se třetí osobou, a to v rozsahu, v jakém je uvedeno v této objednávce, za což se zavazuje odběratel uhradit cenu služby ve výši dle rozpisu níže v článku III.

Specifikace objednané služby:

  1. Konzultace k prodeji nemovitosti, nastavení strategie prodeje nemovitosti, běžná cena 1500,- Kč, v rámci akce „Konzultace zdarma“, cena: 0,- Kč.
  2. Zpracování nabídky do inzerce, zadání k inzerci a samotná zveřejnění nabídky prodeje nemovitosti, zejména na těchto inzertních serverech: Sreality.cz, Realcity.cz, IndexReality.cz, Viareality.cz, realitymorava.cz, domybytypozemky.cz, ceskereality.cz, realitniservery.cz, reality.penize.cz, reality.mesec.cz a případně další dle aktuálního rozsahu inzerce dodavatelem zajištěné. Se zveřejněním nabídky odběratel výslovně souhlasí v souladu s touto objednávkou.

Zpracování, správa a zadání inzerátu, cena…………………………… podle platného ceníku.

Inzerce na serverech………………..cena dle Objednavatelem zvoleného balíčku ve formuláři Vložení inzerátu podle platného ceníku.

Minimální objednávka je na dobu jednoho měsíce.

  1. Nabídka bude inzerována jménem dodavatele, tedy pod značkou Snadné reality. Součástí služby dle III.2. je tedy předávání veškerých informací o zájemcích odběrateli do 48 h od chvíle, kdy zájemce o nemovitost kontaktoval dodavatele ve věci zájmu o nemovitost, a to formou e-mailu odesílaného dodavatelem na adresu odběratele uvedeného v Objednavatelem vloženém formuláři Vložení inzerátu.
  1. Odběratel zašle text inzerce + fotografie nemovitosti respektující Obchodní podmínky a Podmínky užívání inzertních serverů uvedených v čl. III. Odst. 2., s kterými je povinen se seznámit a tímto s nimi vyslovuje souhlas.
  1. Průběžná konzultace prodeje a asistence realitního agenta a další služby: pokud objednatel nerozšíří objednávku na další služby poskytované dodavatelem, má se za to, že další poskytované služby jako osobní asistence realitního agenta, právní servis, stavební inspekce, fotograf apod., nejsou součástí služeb. Odběratel může kdykoliv dodatečně objednat jakoukoliv ze služeb zveřejněných na adrese: www.inzerujsnadno.cz/prodlouzeni-inzerce/

Úhrada služeb na základě objednávky

Za řádně uhrazenou službu se považuje služba, která byla uhrazena ve výši a pod variabilním symbolem, který byl zaslán v pokynech k platbě na e-mail Objednavatele. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Podmínkou realizace této objednávky je úhrada celé částky na účet Dodavatele. Inzerce bude aktivována do 3 pracovních dní od obdržení úplné úhrady služeb dle objednávky a zároveň splnění podmínky obdržení kompletních podkladů tak, aby inzerát splňoval podmínky inzerce na realitních serverech. V případě nedodání potřebných podkladů, resp. údajů povinných k inzerci stanovených jednotlivými inzertními servery, na výzvu dodavatele (telefonátem či z e-mailové adresy: info(zav)snadnereality.cz či info(zav)inzerujsnadno.cz), nebude Dodavatel vázán povinností nabídku nemovitosti inzerovat.

  1. Prodloužení služby je možné vždy minimálně o jeden měsíc, a to objednáním a úhradou služby na www.inzerujsnadno.cz/prodlouzeni-inzerce/, bez potřeby písemného dodatku k této Objednávce.
  2. Zájemce v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s tím, aby dodavatel zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jeho osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném při plnění dle této Objednávky. Úplné znění na webu Dodavatele: www.inzerujsnadno.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Platnost objednávky

Objednávka je platná po vyplnění všech povinných údajů formuláře „Vložení inzerátu“ a jeho odesláním pomocí tlačítka „Odeslat“.

Další ujednání

Dojde-li mezi stranami ke sporu, má odběratel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz.